Mobile Service Advertising

สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ได้ พร้อมระบบเสียง ติดตั้งบนรถหลากหลายประเภท เช่น รถโดยสารประจําทาง, รถโดยสารสองแถว, รถบรรทุกขนาดเล็ก, รถตู้, รถสามล้อถีบ เป็นต้น มีความโดดเด่นและน่าจดจํา สามารถเคลื่อนย้ายไปตามถนน ตามสถานที่ต่างๆ ได้หลากหลายพื้นที่ภายในวันเดียวกัน ส่งผลให้ลูกค้าและประชาชนมากมายมองเห็นป้ายโฆษณาได้ง่ายและบ่อยมากยิ่งขึ้น

รถแห่ปิ๊คอัพ

สื่อโฆษณาภาพนิ่งบนรถเคลื่อนที่
รับสายตากลุ่มเป้าหมายบนท้องถนน
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่ที่ต้องการ

รถแห่ปิ๊คอัพ

สื่อโฆษณาภาพนิ่งบนรถเคลื่อนที่
รับสายตากลุ่มเป้าหมายบนท้องถนน
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่ที่ต้องการ

รถแห่ Buddy

สื่อโฆษณา Mockup บนรถเคลื่อนที่ รับสายตากลุ่มเป้าหมายบนท้องถนน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่ที่ต้องการ