Digital Signage

ดิจิตอลไซเนจ (Digital Signage) เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิคส์ มีการแสดงผลในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบสามารถออกแบบดีไซน์ให้มีความหลากหลายน่าสนใจเข้าถึงทุกความต้องการของลูกค้าได้ ง่ายต่อการบริหารจัดการ ทำให้สามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

SHOWCASE

Digital Signage

ดิจิตอลไซเนจ (Digital Signage) เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิคส์ มีการแสดงผลในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบสามารถออกแบบดีไซน์ให้มีความหลากหลายน่าสนใจเข้าถึงทุกความต้องการของลูกค้าได้ ง่ายต่อการบริหารจัดการ ทำให้สามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น