สถานีขนส่งหมอชิต และ สถานีขนส่งเอกมัย

สื่อโฆษณาหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ อาทิเช่น LED Digital Media , Light Box , Sticker Wrap ในสถานีขนส่งผู้โดยสารรถบัสและรถตู้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และมีปริมาณผู้ใช้บริการจํานวนมาก ช่วยส่งเสริมให้แบรนด์สินค้าและบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้มากยิ่งขึ้น